Obchodní podmínkyI. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží (produktu) mezi společností Noble Class a.s. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).
2. Kupující při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu a číslo občanského průkazu u fyzických osob,osvědčení o registraci plátce daně) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

II. OBCHODNÍ DISPOZICE
1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemných objednávek kupujícího.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
-obchodní firmu a sídlo kupujícího (místo podnikání)
-jeho IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
-kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktu,uváděné v ceníku prodávajícího)
-množství požadovaných kusů produktu
-obchodní firmu a podpis oprávněného zástupce kupujícího.
2. Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající “potvrzení objednávky”, v němž
potvrzuje kupujícímu produkt, předpokládanou cenu a množství produktu, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 3 dnů od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky a to pouze v případě, že produkty nebyly již prodávajícím fakturovány. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je objednávka ve formě uvedené v potvrzení objednávky považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktu.

Smluvní strany ohledně ujednání kupní ceny prohlašují, že pro výši kupní ceny je rozhodující její výše dle ceníku prodávajícího platného v den fakturace prodávajícího, tedy je platná a sjednaná kupní cena uvedena na faktuře prodávajícího, nikoli cena uvedena v potvrzení objednávky, která se může do dne fakturace změnit s ohledem na změny podmínek dodavatele zboží nebo pohybu kurzu.

3. Potvrzení objednávky nelze mezi stranami považovat za přijetí termínu plnění, navrhovaného kupujícím. Termín plnění se sjednává standardně na nejvýše 45 dní ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit v tomto případe je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 15 dnů po potvrzení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy sjednané na základě své objednávky bez dalších sankcí.
4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním produktu.
5. Prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. Proforma faktura je splatná ve lhůtě 7 dnů od jejího vystavení na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.
6. Prodávající je oprávněn vystavit proforma fakturu teprve tehdy, má-li dodávku pro kupujícího již připravenu k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak viz čl. II odst. 10. produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti proforma faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není prodávající povinen splnit dodávku ve lhůtě dle čl. II odst. 8, ale dodá produkty v další přiměřené lhůtě po splacení.
7. Jestliže kupující neuhradí proforma fakturu ve lhůtě 20 dní ode dne splatnosti, je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu odstoupit. v tomto případě zašle kupujícímu “oznámení o zrušení objednávky” a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu (stornovací poplatek) ve výši 10 % z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.
8. prodávající je povinen expedovat dodávku do 3 pracovních dnů z hlavního skladu v Praze poté, kdy kupující na základě proforma faktury zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžní částka připsána na účet prodávajícího. Ustanovení o termínu plnění neplatí, pokud se jedná o produkty podle čl. II odst. 10. společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.
9. Pokud si kupující zakoupené zboží nepřevezme od přepravce nebo přepravci zboží nezaplatí nebo zboží se specifikací „osobní odběr“ nepřevezme od prodávajícího do 10 dnů od vystavení faktury, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen v případě takového odstoupení zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží, od jehož koupě bylo takto odstoupeno. Odstoupení se provádí a nastává okamžikem vystavení dobropisu
prodávajícího k předmětnému zboží. Vystavení předmětného dobropisu je úkonem odstoupení prodávajícího ve smyslu tohoto článku všeobecných obchodních podmínek.
10. Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktu, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní dohoda.
11. podmínky ve smyslu článku č. II platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s nimi spojených (např. dopravné, bankovní poplatky, atp.). Jejich úhradu platí kupující na základě faktury - daňového dokladu.
12. náklady na dopravu zboží ze skladu prodávajícího kupujícímu hradí kupující.
13. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě doručování zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak viditelně znehodnocen originální obal (kartonová krabice u balíkových zásilek, strečová fólie u paletových zásilek) nebo páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek. O této skutečnosti je kupující povinen informovat ihned prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je příjemce povinen dané rozdíly uvést na přepravním listu, neprodleně kontaktovat prodávajícího a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem soupisky dopravci kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky zboží.

III. ELEKRONICKÁ FORMA OBJEDNÁVEK
1. Při použití elektronické objednávky je kupující povinen používat identifikační heslo, které mu na jeho žádost přidělí prodávající a které slouží k ověření identity kupujícího. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými subjekty a odpovídá za jeho zneužití. Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou.
2. Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do systému připraveného prodávajícím. Systém pro příjem objednávek v elektronické podobě je v nepřetržitém provozu.
3. Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.
4. po přijetí elektronické objednávky obdrží kupující elektronické potvrzení objednávky dle čl.II odst. 2 všeobecných obchodních podmínek.
5. Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán. Kupující je oprávněn změnit nebo stornovat elektronickou objednávku pouze písemnou formou ve lhůtě 3 dnů od zadání objednávky, a to pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím vyfakturováno.
6. Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému informaci o evidenci svého požadavku po odeslání objednávky. V potvrzení objednávky prodávající upřesní kupujícímu údaje o názvu zboží, ceně zboží, počtu rezervovaných kusů k okamžitému dodání, způsob dopravy a způsobu platby.
7. V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickým objednávkovým systémem, je kupující oprávněn opakovat ji klasickými komunikačními prostředky.

IV. ROZHODČÍ DOLOŽKA
1. Prodávající a Kupující se dohodli, že případné spory o výklad rámcové kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek, případně spory vzniklé mezi nimi z obchodních závazkových vztahů, budou řešit vzájemnou dohodou.
2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., (dále jen „Unie“)a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů dle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinili a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností Noble Class a.s., ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto obchodních podmínek jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.
2. Noble Class a.s. si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem, a to zveřejněním na elektronické adrese http://eshop.nobleclass.cz/
3. Jestliže obchodní partneři společnosti Noble Class a.s. s novým zněním všeobecných obchodních podmínek nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení nového znění.


Platnost červen 2011