Reklamační řád

Reklamační řád firmy Noble Class a.s. IČ: 05275776


1. Obecně
Tento reklamační řád byl vydán dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Noble Class a.s., IČ: 05275776, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka B 21758, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je kupní smlouva (objednávka) mezi odběratelem a společností Noble Class a.s., záruční list, faktura a dodací list vydaný společností Noble Class a.s..


2. Záruční podmínky
Společnost Noble Class a.s. poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, na základě které přejímá závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu. Délka záruky je uvedena na dodacím/záručním listu u každé položky v měsících, není-li uvedena poskytuje společnost Noble Class a.s. záruku stanovenou zákonem. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu potřebnou k odstraňování vad nebo výměny zboží. Tyto skutečnosti, tj. datum převzetí do záruční opravy a datum vydání po opravě, uvede společnost Noble Class a.s. do odběratelem předloženého
dodacího/záručního listu a také do reklamačního protokolu. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací); nepřiměřeným zacházením a používáním; na spotřební materiál; použitím nesprávného a neoriginálního spotřebního materiálu; použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají kancelářskému prostředí; zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN; po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení.; na zboží instalované nebo obsluhované v rozporu s návodem k obsluze; na zboží, u kterého bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba zboží; na zásahy a úpravy zboží neautorizovaným servisem; na mechanické poškození zboží; na používání zboží pro jiné účely než obvyklé; na škody vzniklé vnějšími vlivy, např. v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, přepětím v síti; na neodborné skladování; na poškození zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou na místě) a na takové zboží, které je při prodeji označeno na dodacím listu poznámkou "Bez záruky", např. u použitých nerepasovaných zařízení.


3. Uplatnění reklamací
Záruku může uplatnit pouze odběratel uvedený v dodacím/záručním listě. Záruku není možné postoupit třetí osobě. Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny Noble Class a.s., Pivovarská 4, Bořanovice-Pakoměřice 250 65. Odběratel musí reklamované zboží zabalené v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů a ostatního příslušenství, dodat na výše uvedenou adresu. Součástí reklamace je dodání originálu (kopie) faktury a dodacího listu případně dokladu o hotovostním nákupu, na kterém je uvedeno reklamované zboží včetně výrobního (sériového) čísla, a řádně vyplněný reklamační protokol (u velkoobchodu se navrácení obalu nevyžaduje). Pokud odběratel nesplní některou z předchozích podmínek, mohou být po dohodě společnosti Noble Class a.s. a odběratele stanoveny další podmínky převzetí reklamace. Dnem převzetí reklamace se rozumí den splnění všech předchozích podmínek odběratelem nebo písemné dohody obou stran.


4. Vyřízení reklamací
Společnost Noble Class a.s. vyřídí reklamace v co nejkratším termínu opravou nebo výměnou vadného zboží. Opravené nebo nové zboží může být odběrateli na jeho náklady zasíláno přepravní službou nebo poštou nebo po dohodě s odběratelem uschováno v provozovně Noble Class a.s. (od 6. dne uschování se účtuje poplatek ve výši 200,- Kč/den) tak, jak bude vyznačeno v Reklamačním protokolu. V případě uschování zboží u společnosti Noble Class a.s. běh reklamační lhůty pokračuje třetím dnem poté, kdy společnost Noble Class a.s. odběratele vyzve k převzetí zboží opraveného nebo nového. Při odeslání opraveného nebo nového zboží přepravní službou, běh reklamační lhůty pokračuje druhým dnem po odeslání zboží. Při neoprávněných reklamacích si společnost Noble Class a.s. vyhrazuje právo účtovat poplatek za práci technika podle platného ceníku. V tomto případě bude reklamované zboží zasláno nebo předáno až po uhrazení poplatku.


6. Závěrečná ustanovení
Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí ustanovení Obch. Z. Odběratel a společnost Noble Class a.s. jsou tímto reklamačním řádem vázáni. V případě sporu je místně příslušným soudem soud dle sídla společnosti Noble Class a.s.. Společnost Noble Class a.s. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.


Noble Class a.s. – červen 2011